Aktualności


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

2018-05-25

Informacja (klauzula) o przetwarzanych danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4; 26-333 Paradyż - jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z celami określonymi w punkcie III.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: iod.gopsp@go2.pl lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w następujących celach:
1. ustaleniem prawa do świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.
2. ustaleniem prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U.2017.1952 t.j. z późn. zm.;
3. ustaleniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz.U. z 2018 r. poz. 554 ze zm.;
4. ubieganiem się o wydanie karty dużej rodziny na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.2017.1832 t.j. z późn. zm.
5. ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U.2017.1851 t.j. z późn. zm.;
6. ustaleniem prawa do świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Dz.U.2016.1860;
7. ustalenie prawa do „Zasiłku dla opiekuna” na podstawie ustawa o ustaleniu zasiłków dla opiekunów – Dz.U. z 2017 r. poz. 2092
8. ustaleniem prawa do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2010 r. Nr.214, poz. 1407 z późn. zm.
9. obsługi procedury „Niebieskiej Kary” na podstawie ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.
10. obsługi zadań „Wsparcia rodziny i dziecka” na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm. ; ustawa z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z decyzją, czyli przez 10+1 lat od końca roku, w którym wygasła decyzja, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla decyzji kończących się w danym roku.

VI. Odbiorcy danych
Odbiorcą danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
 a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 e) prawo do przenoszenia danych;
 f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ; telefon: 22 860 70 86

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W procesie analizy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Oferta dotycząca świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

  2018-05-24

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pod nazwą ,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż”

  Dołączone pliki:


  OGŁOSZENIE

  2018-02-05

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu
  ogłasza nabór na stanowisko FIZJOTERAPEUTA w Dziennym Domu " Senior +" w Przyłęku

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

   2018-01-22

   „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” to program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim, który ma na celu:
   • promowanie aktywności społecznej i poprawę jakości życia seniorów,
   • wzmocnienie kondycji finansowej seniorów,
   • zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji, sportu i innych na terenie województwa łódzkiego,
   • umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.
   Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

   czytaj całość publikacji "KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"


   Poszukujemy fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego !!!

   2018-01-08

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dla potrzeb funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w Przyłęku, poszukuje osoby na stanowisko fizjoterapeuty lub terapeuty zajęciowego. Zatrudnienie na 1/2 etatu.
   Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 44 7584016.


   Rekrutacja osób w wieku 60+ do Dziennego Domu „Senior +” w Przyłęku

   2017-12-15

   Gmina Paradyż i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informują, że prowadzony jest nabór osób w wieku 60+, chętnych do korzystania ze wsparcia powstającego Dziennego Domu ,,Senior +” w miejscowości Przyłęk gm. Paradyż
   Dzienny Dom "Senior +" zapewnia Seniorom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, wsparcie w zakresie poprawy jakości ich życia, zapobieganiu dezintegracji społecznej poprzez działania terapeutyczne, kulturalne, społeczne, rekreacyjne, rehabilitacyjne. Jego celem jest również promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie, utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.
   Dzienny Dom ,,Senior +” będzie funkcjonował przez cały rok od poniedziałku do piątku przez 8 godzin dziennie. Uczestnicy będą mieli zagwarantowany dowóz i posiłek w formie obiadu.
   Skierowanie do Dziennego Domu następuje na wniosek osoby zainteresowanej złożony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu. Przewidziana liczba uczestników wynosi 15 osób.
   Ważne jest aby osoby chętne jak najszybciej zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ponieważ o uczestnictwie będzie decydowała m.in. kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby zostaną zapisane na rezerwową listę osób oczekujących.
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu udzieli osobom zainteresowanym wszelkich informacji związanych z działalnością Dziennego Domu ,,Senior +” w Przyłęku.
   Prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny nr tel. 44 7584016


   USTAWA "ZA ŻYCIEM"

   2017-03-28

   Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

   W załączeniu informator!

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...


    Wynik naboru

    2017-03-16

    W załączeniu informacja o wynikach naboru

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

     2017-03-10

     14 marca 2017r o godz. 12

     czytaj całość publikacji "Drugi etap rekrutacji na stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych""

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. świadczeń wychowawczych"

      2017-02-16

      Szczegóły w zakładce Nabory na stanowiska


      Rusza projekt pt. „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim”.

      2017-01-30

      Projekt „TWOJA SZANSA. Wsparcie aktywności zawodowej pozostających bez zatrudnienia osób po 29 r.ż. z obszarów wiejskich w powiatach opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.
      Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia min. 108 osób spośród 120 osób pochodzących z obszarów wiejskich, zamieszkujących w powiatach: opoczyńskim, radomszczańskim i tomaszowskim, po 29 roku życia pozostających bez pracy.
      W ramach projektu realizowane będą m.in. następujące zadania:
      – identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnych Planów Działania,
      – poradnictwo zawodowe w formie warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia,
      – wysokiej jakości szkolenia (wybierane zgodnie ze ścieżką określoną w IPD) umożliwiające zdobywanie nowych, kwalifikacji/kompetencji, w tym w obszarze srebrnej gospodarki czy regionalnych inteligentnych specjalizacji,
      – staże służące zdobyciu doświadczenia zawodowego,
      – indywidualne pośrednictwo pracy
      W czasie trwania szkoleń i staży zawodowych gwarantujemy atrakcyjne stypendia dla Uczestników!

      UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

      Więcej informacji:
      http://stowarzyszenieprorew.pl/twoja-szansa/

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       APEL DO MIESZKAŃCÓW

       2017-01-12

       W związku ze spadkami temperatur, zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.

       NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!

       Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
       W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
       Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.

       Telefony kontaktowe w godzinach: 7.30 - 15.30 44 758-40-16
       Telefon kontaktowy w godzinach: 15.30 - 22.00 44 758-40-07
       Telefony całodobowe: 112 lub 997


       Szersze wsparcie z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

       2017-01-10

       Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
       Podwyższone kwoty w ramach Podprogramu 2016 będą wynosić 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 951 zł) oraz 1 028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Progi wzrosły do 200 proc. kryterium, uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Poprzednie kryterium w wysokości 150 proc. obowiązywało od początku realizacji PO PŻ 2014-2020, tj. od grudnia 2014 r.

       W związku z powyższym osoby zainteresowane pomocą żywnościową po wydanie skierowania zgłaszają się do siedziby GOPS w Paradyżu. W celu ustalenia dochodu należy przedłożyć aktualne dokumenty o dochodach rodziny.

       Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie nr tel. 447584016


       ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE

       2016-12-22

       ORGANIZOWANE DLA OSÓB W WIEKU 65+

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Życzenia

        2016-12-22

        Boże Narodzenie 2016

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Nabór na stanowisko asystenta rodziny

         2016-07-12

         W związku z przyznaniem dotacji dla Gminy Paradyż w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          INFORMACJA

          2016-04-22

          Osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, wydawanej przez Fundację "Ostoja" w Opocznie informujemy, iż dystrybucja żywności zostaje przedłużona o kolejne 2 m-ce, czyli do 30.06.2016r


          Od 21.03.2016r trwa przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd"

          2016-04-05

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako realizator programu „Aktywny Samorząd” informuje, że będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.
          Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
          1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
          2. dla Modułu II:
          – do dnia 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
          – do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).
          Więcej informacji na stronie internetowej PFRON - https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html i http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html oraz www.pcpropoczno.pl lub pod nr tel. 44 7361464.


          PROGRAM RODZINA 500 PLUS

          2016-03-25

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyż informuje, że wydawane są na bieżąco wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - program 500 plus. W/w wnioski dostępne są do pobrania i uzupełnienia w siedzibie tutejszego Ośrodka od godz. 7.30 - 15.30.

          czytaj całość publikacji "PROGRAM RODZINA 500 PLUS"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Akrywny Samorząd 2016r

           2016-03-23

           Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż Zarząd PFRON w dniu 22 lutego 2016 przyjął uchwałę nr 3/2016 dotyczącą kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujące realizatorów
           pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zgodnie, z którą osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.

           Dołączone pliki:


           Życzenia

           2016-03-23

           Wielkanoc 2016

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Program Rodzina 500 plus

            2016-02-25

            logo

            Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych
            warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
            dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
            dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

            czytaj całość publikacji "Program Rodzina 500 plus "

            Dołączone pliki:


            ZAPROSZENIE

            2016-01-22

            Wójt Gminy Paradyż i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
            w dniu 3 lutego 2016r, organizują "KARNAWAŁOWE SPOTKANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" na które serdecznie zapraszają niepełnosprawną młodzież, dzieci i ich opiekunów.

            Spotkanie odbędzie się w Sali Banku Spółdzielczego Ziemi Piotrkowskiej w Paradyżu. Rozpoczęcie imprezy o godz.14oo
            W programie:
            spotkanie z władzami Gminy Paradyż, upominki, poczęstunek oraz wesoła zabawa którą zapewni DJ Marmatt

            Zainteresowanych prosimy o kontakt
            tel. 44 7584016

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Życzenia

             2015-12-22

             świąteczne

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

              2015-12-22

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przypomina rodzicom i opiekunom, którzy chcieliby od stycznia 2016 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, że należy zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.


              Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

              2015-12-22

              Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).
              Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
              Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.
              Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.
              Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.
              Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

              Osoby zainteresowane wydaniem skierowania proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Paradyżu.


              Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

              2015-08-21

              Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września do grudnia 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

              czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach "


              UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych

              2015-02-27

              W załączeniu zamieszczamy aktualny wniosek wraz z załącznikami, oraz aktualnym katalogiem ulg.

              Dołączone pliki:


              UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

              2015-01-23

              Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

              1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
              2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
              3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
              4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
              5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
              6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
              7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
              w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

              czytaj całość publikacji "UWAGA! Uległ zmianie wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny"

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlana

              Dołączone pliki:


              V Integracyjne Spotkanie Opłatkowo - Noworoczne

              2015-01-20

              W dniu 10 stycznia 2015r. po raz piąty w naszej Gminie odbyło się Integracyjne Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne. Impreza podobnie jak w roku ubiegłym zorganizowana została dla osób powyżej 65 roku życia oraz osób samotnych. Spotkanie odbyło się na dużej sali gimnastycznej ZSS w Paradyżu.
              Tradycyjnie goście nie zawiedli. W tym roku w spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób! Jesteśmy zadowoleni, że z roku na rok spotkanie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
              Organizacją spotkania, podobnie jak w latach poprzednich, zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy pomocy pracowników Urzędu Gminy, pracowników interwencyjnych, stażystów oraz pracowników Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
              Spotkanie rozpoczęło przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Paradyżu pod kierunkiem Pani Barbary Małeckiej oraz Pani Bogumiły Polinceusz.
              Wszystkich zebranych gości serdecznie powitał Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski, ksiądz Dziekan Adam Myszkowski, ksiądz Proboszcz Wacław Sztandera, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Artur Bagieński oraz Pani Jadwiga Morawska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu otwierając tym samym oficjalnie spotkanie. W tej części usłyszeliśmy wiele ciepłych słów i noworocznych życzeń.
              Następnie wszyscy zebrani połamali się opłatkiem i zostali zaproszeni na obiad. Po obiedzie rozpoczęła się zabawa taneczna podczas której, kolejny raz Seniorzy pokazali, co to znaczy dobra zabawa. Dla uczestników spotkania przygotowane były dodatkowe atrakcje w formie trzech konkursów: wiedzy o Gminie Paradyż, śpiewu i tańca. Tradycyjnie wszystkich biorących udział w konkursach obdarowano skromnymi upominkami.

              Jesteśmy zadowoleni, że poprzez organizację spotkania mogliśmy sprawić Państwu radość. Niech załączona galeria zdjęć będzie chwilą wspomnień i zaproszeniem do udziału w kolejnych edycjach.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (149 fot.)...


               9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY

               2015-01-19

               Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Znalazł się w niej m.in. zapis o gwarantowanych ulgach na przejazdy kolejowe dla rodzin wielodzietnych.

               czytaj całość publikacji "9 STYCZNIA 2015r - PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ O KARCIE DUŻEJ RODZINY"


               ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

               2014-12-23

               Wszystkim Klientom i Sympatykom naszej instytucji życzymy Świąt
               wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i zadowolenie,
               aby Nowy Rok spełnił wszelkie marzenia, był pełen wiary, szczęścia i powodzenia.

               Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu

                2014-11-28

                link do strony www.efs.gov.pl

                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                27 listopada 2014r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

                czytaj całość publikacji "Uroczyste podsumowanie IV edycji projektu"

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                 Kurs „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci” w obiektywie

                 2014-11-10

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                 Szczęśliwe uczestniczki projektu w nowej odsłonie.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


                  Kurs zawodowy „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci”

                  2014-11-04

                  link do strony www.efs.gov.pl

                  link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 3 listopada 2014 r. rozpoczął się „Kurs wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci” realizowany w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

                  czytaj całość publikacji "Kurs zawodowy „Wizaż z pielęgnacją dłoni i paznokci”"

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                   Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy

                   2014-10-30

                   Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, że od dnia 27.05.2013 r. istnieje możliwość elektronicznej rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.
                   Dostępny jest system zgłoszenia do rejestracji przez Internet oraz pełna rejestracja internetowa, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystać będzie można z usługi rejestracji. Aby skorzystać ze zgłoszenia do rejestracji przez Internet lub pełnej rejestracji internetowej, konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz założenia konta na portalu Usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - praca.gov.pl.

                   Zgłoszenie do rejestracji przez Internet:
                   W przypadku zgłoszenia do rejestracji przez Internet, system wyznacza najbliższy wolny termin spotkania. Na podany adres e-mail dotrze potwierdzenie zgłoszenia oraz wykaz dokumentów wymaganych do rejestracji.

                   czytaj całość publikacji "Elektroniczna rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy"

                   Dołączone pliki:


                   OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

                   2014-10-23

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniach 21 i 22.10.2014 r. w ramach projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok” odbył się kolejny moduł szkolenia zawodowego – obsługa kas fiskalnych.
                   W szkoleniu brało udział 8 uczestników projektu. Zajęcia z zakresu obsługi kas fiskalnych odbywały się w budynku Urzędu Gminy w Paradyżu. W ramach szkolenia uczestnicy projektu nabędą nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                    Wyjazd do Teatru Powszechnego w Radomiu

                    2014-10-13

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                    10 października 2014r byliśmy na brawurowej i niezwykle zabawnej komedii kryminalnej „Szalone nożyczki".
                    W wyjeździe wzięło udział 11 osób, w tym: uczestnicy tegorocznej edycji projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", osoby z ich otoczenia, oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu czuwający nad realizacją projektu.
                    Po spektaklu byliśmy na kolacji w "Karczmie Jaś i Małgosia". Sądząc po wyrażanych w drodze powrotnej opiniach, wyjazd był niezwykle udany, a sztuka pozostawiła wiele śmiesznych wspomnień.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                     Praktyczna część kursu zawodowego

                     2014-10-08

                     link do strony www.efs.gov.pl

                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                     20 września 2014r uczestnicy rozpoczęli praktyczną część kursu zawodowego " Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych". Zajęcia odbywają się w pracowni tematycznej Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich, pod okiem nauczyciela zawodowego p. Hanny Zielińskiej.

                     czytaj całość publikacji "Praktyczna część kursu zawodowego"

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


                      Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci"

                      2014-09-30

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      W dniu 29.09.2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu dokonał rozstrzygnięcia wyboru najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro dotyczącego organizacji i przeprowadzenia "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                      czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" "


                      JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

                      2014-09-19

                      Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                      Pamiętaj!

                      Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

                      Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/ w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

                      Dołączone pliki:


                      Ruszyło szkolenie zawodowe

                      2014-09-13

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                      12-go września ruszył kurs zawodowy Kucharz małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych - obejmujący m.in.: przepisy BHP, przygotowanie i podawanie posiłków, zasady nakrywania i zdobienia stołów, zasady profesjonalnej obsługi w małej gastronomii, sporządzanie i serwowanie dań z prezentacją umiejętności pozyskanych przez kursantów, oraz obsługę kas fiskalnych.
                      W ramach kursu dodatkowo uczestnicy będą mieli wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, otrzymają materiały szkoleniowe i odzież ochronną, która pozostanie ich własnością.

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       Zapraszamy do składania ofert

                       2014-09-12

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie "Kursu wizażu z pielęgnacją dłoni i paznokci" w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

                       Dołączone pliki:


                       Trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego

                       2014-09-01

                       Informujemy, że trwa przyjmowanie wniosków o pokrycie kosztów dożywiania szkolnego, na okres od września do grudnia 2014r.
                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż tą formą pomocy będą objęte dzieci w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego tj. kwoty 684,00 zł, a w rodzinie występuje minimum jedna z niżej wymienionych dysfunkcji:
                       • ubóstwo;
                       • sieroctwo;
                       • bezdomność;
                       • bezrobocie;
                       • niepełnosprawność;
                       • długotrwała lub ciężka choroba;
                       • przemoc w rodzinie;
                       • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
                       • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
                       • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
                       • alkoholizm lub narkomania;
                       • zdarzenie losowe.

                       W celu uzyskania w/w pomocy wymagane są dokumenty:
                       • zaświadczenie o wysokości dochodów brutto, netto wraz z rozpisanymi składkami za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pracujących zawodowo)
                       • odcinek świadczenia emerytalnego/rentowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (w przypadku osób pobierających wskazane świadczenie)
                       • zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
                       • w przypadku osób bezrobotnych - zaświadczenie z PUP o fakcie zarejestrowania oraz uprawnień do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, od m-ca sierpnia pobieramy drogą elektroniczną !!!
                       • ostatnia wpłata KRUS (w przypadku osób pracujących w rolnictwie i opłacających składkę KRUS).

                       Wniosek dostępny w siedzibie GOPS.


                       Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym

                       2014-07-29

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                       28 lipca nasze uczestniczki odbyły indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Konsultacje głównie miały na celu sprecyzowanie potrzeb BO w zakresie kursów zawodowych. Od 4 sierpnia 2014r rozpoczynamy grupowe spotkania z doradcą zawodowym.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                        Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)

                        2014-06-24

                        Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR).

                        Podstawa prawna funkcjonowania programu:
                        - Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
                        - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

                        Celem programu jest:
                        • promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
                        • umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych;
                        • zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

                        Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
                        • rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
                        • rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
                        • dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn, zm.).

                        czytaj całość publikacji "Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)"

                        Dołączone pliki:


                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, w ramach Interwencji Kryzysowej uruchomiło dodatkową usługę

                        2014-06-24

                        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że od dnia 19.05.2014r. uruchomiono dodatkową usługę w ramach Interwencji Kryzysowej.
                        Pracujący w Zespole Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego specjaliści, będą mogli w sytuacji nagłego zdarzenia (zagrożenia życia lub zdrowia) uczestniczyć w interwencji podejmowanej przez Policję.

                        Harmonogram dyżurów i numer telefonu pod którym będzie można się kontaktować:
                        Poniedziałek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Dorota Wiktorowicz
                        Wtorek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Marta Milczarczyk
                        Środa - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
                        Czwartek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Ewa Białas
                        Piątek - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik
                        Sobota - od godziny 16.oo do godziny 19.oo - Katarzyna Banasik

                        Numer telefonu: 786 042 269

                        Od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30-16 00 należy się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonu: 44 736 14 64; 44 754 25 69


                        Ruszyły pierwsze zajęcia w ramach IV edycji projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok

                        2014-06-23

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                        W dniu dzisiejszym ruszyły pierwsze zajęcia w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok"” realizowanego przez Ośrodek w 2014 r.
                        W tegorocznej edycji bierze udział 9 mieszkanek gminy Paradyż. Są to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
                        Pierwszym instrumentem w jakim biorą udział, to trening kompetencji i umiejętności społecznych. Spotkania mają charakter grupowy i będą liczyć 24 godz.
                        Zajęcia z psychologiem mają na celu integrację uczestników, komunikację interpersonalną i asertywność, podniesienie samooceny oraz umiejętności społecznych. Pierwszy moduł spotkań prowadzi p. Katarzyna Kocowicz reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego w Końskich.

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                         Zakończono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na realizację i przeprowadzenie szkoleń

                         2014-05-28

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 30 000 EURO na realizację usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok", współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
                         W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, iż najwyższą liczbę punktów otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach/ Centrum Doskonalenia Zawodowego w Końskich ul. Piłsudskiego 82; 26-200 Końskie.
                         W związku z powyższym w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
                         Pozostali oferenci otrzymają zawiadomienia odrębnym pismem.


                         DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON

                         2014-05-26

                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (dotyczy osób niepełnosprawnych) w terminach:
                         Moduł I
                         - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014r.
                         Moduł II
                         - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014r.
                         - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014r.

                         czytaj całość publikacji "DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON"


                         PODPISANY ANEKS

                         2014-05-12

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         9 maja 2014r. podpisano aneks dotyczący przyznania dofinansowania na realizację projektu w roku bieżącym.
                         Kwota dofinansowania - 44.758,95 PLN
                         Wkład własny gminy - 5.251,05 PLN


                         ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                         2014-05-12

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         W celu spełnienia zasady przejrzystości i konkurencyjności dokonywania wydatków w ramach realizacji projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                         Dołączone pliki:


                         JESTEŚ ZAINETERESOWANY UDZAŁEM W TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU ZAPRASZAMY!

                         2014-01-28

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         Jeśli spełniasz poniższe kryteria:
                         • jesteś mieszkańcem Gminy Paradyż w wieku 15-64 lata …
                         • jesteś osobą bezrobotną, lub nieaktywną zawodowo …
                         • korzystasz z pomocy GOPS w Paradyżu …
                         • czujesz się osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym…
                         • chcesz bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…
                         zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu. Rekrutacja trwa do - 31.03.2014r.

                         W załączeniu :
                         - regulamin rekrutacji i uczestnictwa
                         - formularz rekrutacyjny, który należy złożyć w Biurze Projektu (siedziba GOPS) do 31-03-2014r.

                         Dołączone pliki:


                         IV EDYCJA PROJEKTU

                         2014-01-27

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         27 stycznia 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu złożył kolejny wniosek o dofinansowanie działań na rzecz osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, a jednocześnie chętnych do aktywizacji społeczno - zawodowej. Aktualnie jest na etapie oceny przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, którą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.


                         KOMUNIKAT !!!

                         2014-01-23

                         SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PARADYŻ

                         W związku z zapowiadanymi znacznymi spadkami temperatur zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Paradyż o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. osoby bezdomne, chore, samotne, niepełnosprawne, w podeszłym wieku lub też znajdujące się pod wpływem alkoholu.
                         Dla takich osób trudne warunki zimowe stanowią duże zagrożenie dla ich zdrowia i życia. To oni w pierwszej kolejności stają się ofiarami mrozów.
                         NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS INNYCH !!!!!
                         Prosimy o informowanie o wszystkich zauważonych osobach potrzebujących naszej pomocy !!!!
                         W CAŁYM KRAJU ZDARZAJĄ SIĘ PRZYPADKI ZAMARZNIĘĆ LUDZI. NIE POZWÓLMY, BY NASTĘPNĄ OFIARĄ BYŁ MIESZKANIEC NASZEJ GMINY !!!!
                         Prosimy o wzmożoną współpracę wszystkich mieszkańców z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Urzędu Gminy. Wspólne działania pozwolą uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zagrożeń dla mieszkańców gminy Paradyż.
                         Telefon kontaktowy w godzinach: od 7.30 do 15.30 - 44 758-40-16
                         Telefon kontaktowy w godzinach: od 15.30 do 7.30 - 44 758-40-07
                         Telefony całodobowe: 112 lub 997


                         WYNIK PROCEDURY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                         2013-12-19

                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy głównej księgowej została wybrana - Pani Katarzyna Owczarczyk zamieszkała Krasik gm. Paradyż.
                         Uzasadnienie dokonanego wyboru:
                         Pani Katarzyna Owczarczyk spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku głównego księgowego.


                         FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!

                         2013-12-06

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                         5 grudnia 2013r odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie działanie środowiskowe zaplanowane podczas tegorocznej edycji.

                         czytaj całość publikacji "FINAŁ III EDYCJI PROJEKTU !!!"

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...


                          NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

                          2013-12-02

                          KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PARADYŻU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
                          Szczegóły w załączniku.

                          Dołączone pliki:


                          Zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.

                          2013-11-04

                          link do strony www.efs.gov.pl

                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                          30 października 2013r w ramach aktywnej integracji zakończyliśmy cykl spotkań dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne.
                          Nasze benefiicjentki odbyły trening kompetencji rodzicielskich, który dostarczył im współczesnej wiedzy psychologicznej na temat skutecznych strategii wspierania rozwoju dzieci, a także prostych i sprawdzonych narzędzi do pokonywania problemów wychowawczych. Zajęcia służyły tworzeniu właściwych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi oraz pomiędzy rodzeństwem.
                          Dużym zainteresowaniem cieszyły się również, zajęcia grupy wsparcia. W trakcie tych spotkań matki dzieliły się własnymi doświadczeniami z bycia rodzicem dziecka niepełnosprawnego. Wymieniały informacje dotyczące leczenia dzieci, współpracy ze specjalistami, pozyskiwania funduszy na turnusy rehabilitacyjne. Dowiedziały się jakie są kroki do założenia stowarzyszenia, dlatego mamy nadzieję, że owocem tegorocznej edycji, będzie z czasem powstanie w naszej gminie - stowarzyszenia na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                           BYLIŚMY W TEATRZE

                           2013-09-23

                           link do strony www.efs.gov.pl

                           link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                           20.09.2013r uczestnicy projektu wraz z zespołem projektowym sympatycznie i miło spędzili wspólne popołudnie, którego główną atrakcją był spektakl w Teatrze Powszechnym w Radomiu "Szalone nożyczki". Brawurowa i niezwykle zabawna komedia była dla wszystkich ogromną dawką humoru.
                           W uroczej scenerii "wiejskiej chatki Jasia i Małgosi" zjedliśmy wspólny posiłek. Podczas całego wyjazdu nie brakowało tematów do rozmów. W drodze powrotnej wspólnie dokonaliśmy oceny zrealizowanych działań i rozmawialiśmy o tym, co jeszcze mamy w planach tegorocznej edycji.
                           Wszyscy doszli do wniosku, że ten wyjazd był wesołym przerywnikiem szarej codzienności.

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                           pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                            OSTATNI MODUŁ - TRENING PRACY

                            2013-08-05

                            link do strony www.efs.gov.pl

                            link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                            Sześciodniowy trening pracy pozwolił na integrację i przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia aktywności zawodowej. Poprzez naukę funkcjonowania w grupie, analizę aktualnego rynku pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych zostali zmotywowani do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy.

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                             KURS ZAWODOWY ZAKOŃCZONY

                             2013-07-23

                             link do strony www.efs.gov.pl

                             link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                             W dniu 23-07-2013r uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok zakończyli II etap aktywnej integracji - kurs zawodowy "Urządzanie i pielęgnacja terenów zielonych".
                             W ramach realizacji praktycznej części kursu powstała inicjatywa zagospodarowania skwerka znajdującego się w centrum Paradyża. Pierwsze zmiany widoczne są już dziś, ale efekt końcowy zobaczymy dopiero wiosną kiedy na klombie zakwitną barwne tulipany, krokusy itd.
                             Od 24-07-2013r uczestnicy rozpoczynają trening pracy.
                             Od 1-08-2013r jedna z kursantek rozpoczyna trzymiesięczny staż w ramach którego m.in. będzie dbała o powstały skwerek.

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


                              II GRUPA BENEFICJENTÓW TEGOROCZNEGO PROJEKTU ROZPOCZĘŁA CYKL SPOTKAŃ Z PSYCHOLOGIEM

                              2013-06-21

                              link do strony www.efs.gov.pl

                              link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                              Dziś deklaracje uczestnictwa podpisali uczestnicy II grupy tegorocznej edycji projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" - matki niepełnosprawnych dzieci.
                              21 czerwca 2013r grupa rozpoczęła trening kompetencji i umiejętności społecznych "Uwierz w siebie".
                              Zajęcia prowadzi psycholog mgr Maja Zawadzka.

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               RUSZAMY Z REALIZACJĄ SZKOLEŃ

                               2013-06-10

                               link do strony www.efs.gov.pl

                               link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                               Dnia 10 czerwca 2013 r. rozpoczęła się realizacja szkoleń III edycji projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
                               I grupa beneficjentów ostatecznych (osoby bezrobotne) rozpoczęły zajęcia obejmujące trening kompetencji społecznych z warsztatem w zakresie treningu kompetencji życiowych.
                               Zajęcia prowadzi trener p. Andrzej Sapikowski

                               Dołączona galeria:

                               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                                Wybrano najkorzystniejszą ofertę

                                2013-05-28

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                W prowadzonym postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Najtrudniejszy pierwszy krok”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi Zapytania ofertowego nr 1/2013, oraz 1 oferta niekompletna.
                                W wyniku analizy złożonych ofert, najwyższą łączną liczbę punktów tj. 87,70 uzyskało Konsorcjum Firma B-Consulting Bartłomiej Gębarowski ul. Malczewskiego 11/49; 35-114 Rzeszów Partner : Fundacja Nadzieja dla Rodzin ul. Mikołaja Kopernika 22; 87-100 Toruń. W oparciu o przyjęte kryteria oceny, oferta ta jest najkorzystniejsza i w/w Wykonawcy zostanie zlecone wykonanie usługi.
                                Wszyscy oferenci otrzymają zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odrębnym pismem.


                                ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

                                2013-05-14

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu, przedstawiamy zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach Projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                Dołączone pliki:


                                Podpisaliśmy Aneks

                                2013-05-10

                                link do strony www.efs.gov.pl

                                link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                9 maja 2013r. podpisaliśmy Aneks do umowy ramowej dotyczącej realizacji Projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok".


                                Rusza pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD " 2013

                                2013-03-21

                                Program skierowany do osób niepełnosprawnych, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.
                                O szczegóły można pytać w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2, pokój nr 1 , tel. 044 754-25-69
                                Więcej informacji dostępne na stronie internetowej www.centrumopoczno.w.interia.pl

                                Dołączona galeria:

                                nazwawyswietlana

                                 Będzie III edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK”

                                 2013-01-15

                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                 Będzie trzecia edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

                                 czytaj całość publikacji "Będzie III edycja projektu „NAJTRUDNIEJSZY PIERWSZY KROK”"


                                 ZAPROSZENIE

                                 2013-01-02

                                 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu wraz z Wójtem Gminy
                                 Wojciechem Rudalskim serdecznie zapraszają Wszystkich, którzy ukończyli 65 rok życia
                                 na III INTEGRACYJNE SPOTKANIE OPŁATKOWO - NOWOROCZNE
                                 które odbędzie się 5 stycznia 2013r, w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu.
                                 Rozpoczęcie imprezy o godz.15.


                                 Finał II edycji projektu systemowego!

                                 2012-12-03

                                 link do strony www.efs.gov.pl

                                 link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                 W dniu 29 listopada 2012r. odbyło się uroczyste Spotkanie integracyjno – podsumowujące projekt systemowy "Najtrudniejszy pierwszy krok” jako ostatnie zaplanowane podczas tegorocznej edycji działanie środowiskowe.

                                 czytaj całość publikacji "Finał II edycji projektu systemowego!"

                                 Dołączona galeria:

                                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (37 fot.)...


                                  Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych

                                  2012-10-25

                                  link do strony www.efs.gov.pl

                                  link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                  W miesiącu sierpniu zakończyliśmy kurs "Pracownik budowlany robót wykończeniowych", a w październiku "Bukieciarz florysta z obsługą kas fiskalnych".

                                  czytaj całość publikacji "Zakończyliśmy realizację kursów zawodowych"

                                  Dołączona galeria:

                                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                  pelna galeriaZobacz pełną galerię (27 fot.)...


                                   Dodatkowy instrument w aktywnej integracji

                                   2012-10-01

                                   link do strony www.efs.gov.pl

                                   link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                   W trakcie realizacji kontraktów socjalnych włączono jeszcze jeden instrument aktywizacji edukacyjnej, polegający na sfinansowaniu 2 osobom kursu prawa jazdy Kat. B wraz z jednym podejściem do egzaminu państwowego. Zdobycie dodatkowych umiejętności pozwoli na poszukiwanie pracy poza miejscem zamieszkania.

                                   Dołączona galeria:

                                   nazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    Rozpoczęto kurs

                                    2012-09-04

                                    link do strony www.efs.gov.pl

                                    link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                    W dniu 27.08.2012r w ramach projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" 5 kobiet z terenu gminy Paradyż, rozpoczęło kurs "Bukieciarz - florysta z obsługą kas fiskalnych"

                                    czytaj całość publikacji "Rozpoczęto kurs "

                                    Dołączona galeria:

                                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                     Zapytanie ofertowe - kurs prawa jazdy Kat. B

                                     2012-09-03

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                     W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy Kat B w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80411200-0)

                                     Dołączone pliki:


                                     Wycieczka do Wrocławia

                                     2012-08-24

                                     link do strony www.efs.gov.pl

                                     link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                     W dniach 20-22.08.2012r. w ramach kolejnych działań środowiskowych projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" jego uczestnicy, osoby z otoczenia oraz część personelu projektowego zwiedzali stolicę województwa dolnośląskiego - Wrocław.

                                     czytaj całość publikacji "Wycieczka do Wrocławia"

                                     Dołączona galeria:

                                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


                                      OGŁOSZENIE

                                      2012-08-10

                                      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, ogłasza zbiórkę mebli i sprzętów AGD i RTV.
                                      Osoby, które chciałyby wesprzeć potrzebującą proszone są o kontakt z ośrodkiem pomocy.

                                      Sprawa pilna!


                                      RUSZYŁ KURS ZAWODOWY

                                      2012-08-09

                                      link do strony www.efs.gov.pl

                                      link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                      30 lipca 2012 r. ruszył pierwszy kurs zawodowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działaniE 7.1.1. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
                                      Tym razem 4 uczestników zdobędzie kwalifikacje do pracy w zawodzie „Pracownik budowlany robót wykończeniowych".

                                      Dołączona galeria:

                                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                       Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na przerowadzenie kursów zawodowych

                                       2012-07-17

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi
                                       - przeprowadzenia kursów zawodowych pn. " Pracownik budowlany robót wykończeniowych" i "Bukieciarz - florysta + obsługa kas fiskalnych" w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                       Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                       Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

                                       2012-07-02

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                       W celu przejrzystości i racjonalności dokonywania wydatków w ramach realizacji niniejszego projektu w załączeniu przedstawiamy zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Najtrudniejszy pierwszy krok " współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kod CPV 80500000 - 8)

                                       Dołączone pliki:


                                       26-06-2012r. byliśmy w Bałtowie

                                       2012-06-28

                                       link do strony www.efs.gov.pl

                                       link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                       Uczestnicy projektu i ich dzieci wspólnie spędzili cały dzień w Krainie Dinozaurów. Po przyjeździe podczas gdy dorośli dowiadywali się jakie korzyści w zakresie inicjatyw lokalnych płyną z aktywnych działań Stowarzyszenia „BAŁTEK”, dzieci pod okiem opiekunów, turystycznym wozem konnym zwiedzali malowniczą okolicę. Następnie po wspólnym obiedzie zwiedzaliśmy JuraPark Bałtów i Muzeum Jurajskie. Kolejną atrakcją była podróż przez bałtowskie safari amerykańskim schoolbusem. Szczególnym miejscem dla naszych pociech był kolorowy Park Rozrywki pełen ciekawych atrakcji. Mimo kapryśnej pogody „projektowa rodzinka” pozytywnie oceniła pierwszy wspólny integracyjny wyjazd.

                                       Dołączona galeria:

                                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (30 fot.)...


                                        18-06-2012r. uczestnicy projektu rozpoczęli spotkania z psychologiem

                                        2012-06-25

                                        link do strony www.efs.gov.pl

                                        link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                        18-06-2012r. uczestnicy projektu "Najtrudniejszy pierwszy krok" rozpoczęli grupowy i indywidualny trening kompetencji psychospołecznych. Spotkania mają na celu zajęcia dotyczące: zarządzania czasem, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, budowania poczucia własnej wartości, postawy asertywnej.

                                        Dołączona galeria:

                                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                                         Zakończono postępowanie dotyczące zapytania ofertowego na organizację wycieczki

                                         2012-06-25

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usługi - organizacji trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"
                                         Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożyło - Biuro Turystyki "PEREŁKA" ul. Narutowicza 127/58 w Łodzi i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                         Zapytanie ofertowe dotyczące usługi - organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia

                                         2012-06-08

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         Organizacja trzydniowej wycieczki do Wrocławia dla grupy 20- to osobowej, w ramach działań środowiskowych projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" (Kod CPV 63511000-4)

                                         Dołączone pliki:


                                         RUSZYŁA REALIZACJA DZIAŁAŃ

                                         2012-06-01

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         W dniu 30.05.2012r. ruszyła realizacja spotkań w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jako pierwsze ruszyły warsztaty z doradcą zawodowym - Panią Marleną Lenarcik.


                                         Ogłoszenie o wynikach postępowania

                                         2012-05-18

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że zakończone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 14 000 euro na realizację usług:
                                         • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe
                                         • grupowe i indywidualne doradztwo psychologiczne
                                         Najkorzystniejszą ofertę cenową przedłożył Ośrodek Szkoleniowy "A.T" s.c. w Opocznie i w/w powierzono realizację zamówienia.


                                         Podpisanie Aneksu do umowy ramowej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok"

                                         2012-05-10

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu od stycznia 2012r. realizuje II edycję projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". W związku z tym w dniu 27 kwietnia 2012r. podpisano aneks do umowy ramowej na 2012r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Paradyż w sprawie realizacji w/w projektu.
                                         Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” , Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
                                         Budżet projektu wynosi 120.547,49 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie stanowi kwota 107.890,00 zł (środki z Unii Europejskiej + budżet państwa), wkład własny Gminy Paradyż w ramach projektu wynosi 12.657,49 zł.


                                         WYNIKI REKRUTACJI

                                         2012-03-15

                                         link do strony www.efs.gov.pl

                                         link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że w dniu 13.03.2012 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu systemowego "Najtrudniejszy pierwszy krok". Działając zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w II edycji projektu, dokonano ostatecznej kwalifikacji kandydatów. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 9 osób - 5K /4M. Utworzono również listę rezerwową.


                                         "BAWMY SIĘ" - spotkanie dla dzieci i młodzieży

                                         2012-02-15

                                         14 lutego 2012r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu zorganizowali imprezę dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Paradyż.
                                         Spotkaniu towarzyszyło hasło \"BAWMY SIĘ\", a głównym jego celem, było urozmaicenie \"walentynkowego popołudnia\" osobom, które rzadko mają możliwość wyjścia z domu i spędzenia czasu wolnego z rówieśnikami. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
                                         Zebranych powitali Wójt Gminy Pan Wojciech Rudalski oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Markiewicz. Imprezę prowadził didżej Adam, który swoim profesjonalnym podejściem szybko porwał gości w taneczne harce. Organizatorzy przygotowali poczęstunek w formie szwedzkiego stołu na którym królowały: kolorowe kanapki, ciastka, owoce, soki i inne łakocie. Podczas imprezy zaproszeni goście otrzymali upominki.
                                         Tego popołudnia na twarzach naszych milusińskich nie brakowało uśmiechu i radości. Wójt Gminy Paradyż Pan Wojciech Rudalski obserwując panującą, miłą atmosferę, żegnając gości oświadczył, iż za rok taka impreza też się odbędzie i już dziś na nią serdecznie zaprasza.

                                         Dołączona galeria:

                                         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                                         pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


                                          Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                                          2012-01-20

                                          Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                                          czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"


                                          Projekt

                                          2012-01-15

                                          link do strony www.efs.gov.pl

                                          link do strony www.pokl.wup.lodz.pl

                                          Informacja dotycząca rekrutacji

                                          Dołączone pliki:


                                          przejdź do góry...

                                          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
                                          Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                                          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji