Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

2018-05-28

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu, 26 – 333 Paradyż ul. Konecka 4, reprezentowany przez Kierownika.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: gopsp.iodo@go2.pl lub pisemnie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Konecka 4, 26 – 333 Paradyż.
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. b), c) oraz e) unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub zleconych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, wynikających ze szczegółowych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
5. Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosowanych upoważnień.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania wskazanym w punkcie 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie wniosków.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
    Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji