Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Rusza Podprogram 2018 - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2018-07-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu uprzejmie informuje, że rusza wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zgodnie z wytycznymi pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1028,00 zł, bądź 1268,00 zł na osobę samotnie gospodarującą przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, niepełnosprawność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej).

Szczegółowe informacje dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji