Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” WEDŁUG NOWYCH ZASAD

2019-06-17

Od 1 lipca 2019 r. przestaje obowiązywać kryterium dochodowe i świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na KAŻDE dziecko do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać:
• Od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem konta bankowego, platformy EPUAP lub Emp@tia;
• Od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

!!UWAGA!!
Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Przykład
Janina Nowak posiada dwoje dzieci w wieku 3 i 14 lat. Na młodsze dziecko pobiera przyznane decyzją do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Janina składa zarówno wniosek na pierwsze dziecko (14 lat), na które jeszcze nie pobierała świadczenia wychowawczego, jak i na drugie dziecko (3 lata).
Przykład
Janina Nowak posiada dwoje dzieci w wieku 3 i 14 lat. Na oboje dzieci pobiera przyznane decyzją do 30.09.2019 r. świadczenie wychowawcze. W dniu 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną Pani Janina składa wniosek na oboje dzieci.

Nowy wzór wniosku o świadczenie wychowawcze, który będzie obowiązywać od 1 lipca 2019 r. można pobrać z siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu lub ze strony:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego

Pozostałe zmiany w procesie przyznawania świadczenia „500+”
1. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
2. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczenia zostanie zastąpiona informacja o przyznaniu 500+. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego będzie można odebrać informację w postaci papierowej. Świadczenia w obecnym okresie zasiłkowym będą przyznawane do 31 maja 2021 r.
3. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostanie ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
4. Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Kiedy pierwsze pieniądze?
• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

!!!UWAGA !!!!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia wychowawczego, o przedkładanie indywidualnych rachunków bankowych, aby usprawnić realizację przyznanego świadczenia. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4 w godzinach pracy ośrodka lub pod nr telefonu: 44 758 40 16 a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji