Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU ,,AKTYWNY SAMORZĄD'' ZE ŚRODKÓW PFRON

2014-05-26

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że od dnia 17.03.2014 r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” (dotyczy osób niepełnosprawnych) w terminach:
Moduł I
- od 17.03.2014 r. do 30.09.2014r.
Moduł II
- od 17.03.2014 r. do 30.03.2014r.
- od 31.03.2014 r. do 30.09.2014r.

I. Podstawa prawna programu:
Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
II. Struktura programu:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Moduł III – szkolenia kadr samorządów oraz organizacji pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.
III. Adresat programu:
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:
Obszar A:
Zadanie 1:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja narządu ruchu,
Zadanie 2:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu,
Obszar B:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
Obszar C:
Zadanie 1:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
Zadanie 2:
znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4:
stopień niepełnosprawności,
wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
Obszar D:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
aktywność zawodowa,
pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Warunki uczestnictwa osób zaangażowanych w proces rehabilitacji, w szkoleniach organizowanych w ramach Modułu III programu:
spełnianie warunków rekrutacji ustalanych dla każdego cyklu szkoleń,skierowanie na szkolenie przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową.
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu, w module II - przerwa w nauce.
Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 1 i 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy, Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.
Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów, o których mowa w ust. 5, wobec wnioskodawców, którzy wskutek: pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Więcej informacji pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji