Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Rusza ogólnopolski program dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny (KRD)

2014-06-24

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. rozpoczęło się wdrażanie ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych, polegającego na przyznaniu osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny (KDR).

Podstawa prawna funkcjonowania programu:
- Uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r. poz. 430).
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755).

Celem programu jest:
• promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku;
• umacnianie i wspieranie rodzin wielodzietnych;
• zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych.

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
• rodzic (rodzice) oraz jego małżonek, mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 r. życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
• rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadzące rodzinny dom dziecka;
• dziecko - w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną opiekę zastępczą oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn, zm.).

Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą” jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej. Karta ma zasięg ogólnopolski i uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych, które przystąpiły do programu. Wykaz przysługujących uprawnień można znaleźć na stronie: www.rodzina.gov.pl

Karta potwierdza uprawnienia rodziny wielodzietnej i jest wydawana:
• rodzicowi lub małżonkowi rodzica na czas określony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia – do ukończenia 18 roku życia;
• dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest zakończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
• dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu ze szkoły lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Karta przyznawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Przypadku kradzieży lub utraty z innego powodu, wydawany jest duplikat karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.

Do wniosku o wydanie Karty należy dołączyć:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Realizatorem programu w Gminie Paradyż zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Druki wniosków o przyznanie Dużej Karty Rodziny dostępny jest w Ośrodku oraz na stronie internetowej: www.paradyz.gopsinfo.pl

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż w godzinach od 7.30 do15.30.

Załączniki:

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji