Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach

2015-08-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby od września do grudnia 2015r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz Uchwały Rady Gminy w Paradyżu w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Programem, na mocy której odstępuje się od żądania zwrotu w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób i rodzin jeżeli dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 684,00 zł na jedną osobę w rodzinie.
Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną wraz z wymaganą dokumentacją do tut. Ośrodka, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania.
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną i majątkową osoby i rodziny, określone w art. 107. ust.5b,5c,5d ustawy o pomocy społecznej a w szczególności:
1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie, dowód otrzymania renty, emerytury, decyzję właściwego organu w sprawie renty, emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.),
2) aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku opłacania składki KRUS - dokument potwierdzający opłacanie składki (za ostatni kwartał); wypłatę chorobowego z KRUS lub ZUS,
4) w przypadku występowania w rodzinie długotrwałej choroby- aktualne zaświadczenia od lekarza, w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
5) zaświadczenia lub oświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej,
6) oświadczenia o stanie majątkowym.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.
Strona projektu systemowego ''Najtrudniejszy pierwszy krok'' finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji