Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Informator nieodpłatnej pomocy prawnej

Data publikacji: 2023-02-27

"Informator opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji", a także link do strony internetowej poświęconej dyżurom specjalistycznym w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej:  https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne

Załączniki:

  1. informator (plik pdf 2329KB)

"Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, a w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych" - darmowe webinarium dla seniorów

Data publikacji: 2023-01-13

11

XI Integracyjne Spotkanie Opłatkowo – Noworoczne dla osób powyżej 65 roku życia

Data publikacji: 2023-01-12

W dniu 5 stycznia 2023r., po dwuletniej przerwie z powodu pandemii, w Gminie Paradyż odbyło się XI Integracyjne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które ukończyły 65 lat. Miały tu możliwość, porozmawiania, powspominania dawnych lat, ale także wspólnej zabawy przy muzyce.

Organizacją spotkania zajęli się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, Urzędu Gminy w Paradyżu oraz Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie. Program artystyczny był różnorodny. Były występy uczniów, uczestników z Dziennego Domu Senior+ w Przyłęku oraz konkursy.

Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paradyżu pod kierunkiem Pani Ewy Polinceusz oraz Pani Małgorzaty Dutkiewicz. W tle kolędy „Cicha Noc” dziewczynki wykonałyc przepiękny taniec aniołów. Po czym nastąpiło oficjalne powitanie przybyłych seniorów oraz gości przez Wójta Gminy Paradyż Wojciecha Rudalskiego oraz okolicznościowe życzenia Przewodniczącego Rady Gminy w Paradyżu Antoniego Morawskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego Sławomira Reka, Dyrektor Bożeny Hernogi oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu Anny Kędziory . Do zebranych popłynęły tradycyjne z serca płynące życzenia: wszelkiego dobra, pomyślności, miłości w 2023 roku. Następnie odczytano fragment Pisma Świętego.

W dalszej części uroczystości wszyscy połamali się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia. Po czym zostali zaproszeni na obiad przygotowany przez pracowników Szkoły Podstawowej w Wójcinie. W trakcie posiłku seniorzy mogli posłuchać kolęd w wykonaniu Laureatów Konkursu Kolęd ze Szkoły Podstawowej w Wójcinie pod kierunkiem Pani Edyty Gwadery. Następnie rozpoczęła się wspólna zabawa taneczna, w której zaproszeni seniorzy i goście chętnie brali udział.

Uroczystość uświetniły również Seniorki z Dziennego Domu Senior + w Przyłęku. Zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-artystyczne oraz scenkę humorystyczną, która bardzo rozbawiła zebranych gości. Wszystkie występy , zostały nagrodzone gromkimi brawami, a na twarzach seniorów widać było uśmiech i zadowolenie. Seniorzy również chętnie brali udział w konkursach. Zarówno zwycięscy jak i uczestnicy otrzymali upominki.

W imieniu seniorów Państwo Alina i Zdzisław Rosiakowie podziękowali Pani Kierownik GOPS Jadwidze Morawskiej za wieloletnią pracę na rzecz seniorów. Do podziękowań dołączyli uczestnicy Dziennego Domu Seniora+ w Przyłęku. Podczas imprezy wybrano najstarszą uczestniczkę, którą okazała się Pani Janina Rutowicz, lat 91 z Wójcin B.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 i trwało do późnych godzin wieczornych.

Przyjemne towarzystwo, wspaniała atmosfera oraz zabawa przy muzyce zespołu „ Marex „ sprawiły, że ten dzień z całą pewnością pozostanie na długo w pamięci niejednego seniora.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli w organizacji XI Integracyjnego Spotkania Opłatkowo – Noworocznego.

Drodzy Seniorzy!!!

Serdecznie dziękujemy za Waszą obecność i zapraszamy za rok.

 

123457881011211111111111111

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Data publikacji: 2023-01-10

Od 1 stycznia 2023r w powiecie opoczyńskim będą nadal funkcjonowały punkty nieopdłatnej pomocy prawnej.

informacja

„Posiłek w szkole i w domu” - wyższe kryterium dochodowe

Data publikacji: 2023-01-10

W ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" od 1 stycznia 2023r obowiązuje podwyższone do 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc otrzymają zatem osoby, których dochód nie przekracza:
a) 1552 zł – dla osoby samotnie gospodarującej;
b) 1200 zł – dla osoby w rodzinie.

W ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2022-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1 ) na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe (plik odt 40KB)
  2. Klauzula informacyjna (plik docx 17KB)

WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

Wójt Gminy Paradyż informuje, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane od 21 września 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, tel. 44 7584016.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /gopsparadyz/Skrytka ESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego na które zostanie wypłacony dodatek i adres mail na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Druki wniosku o dodatek dostępne są w siedzibie GOPS, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy.

Załączniki:

  1. wniosek (plik pdf 793KB)
  2. klauzula informacyjna (plik pdf 128KB)

Dodatek węglowy – można już składać wnioski !

Data publikacji: 2022-08-17

Wójt Gminy Paradyż informuje, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż tel. 44 7584016

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2020 r. poz.344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP: /gopsparadyz/Skrytka ESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego na które zostanie wypłacony dodatek i adres mail na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOPS Paradyż.

Załączniki:

  1. wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 746KB)
  2. klauzula informacyjna (plik pdf 127KB)

Wydajemy skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Data publikacji: 2022-04-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2021.

Podprogram 2021 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:
- groszek z marchewką 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg
- powidła śliwkowe 1,50 kg
2) Artykuły skrobiowe:
- makaron jajeczny świderki 4,50 kg
- kasza jęczmienna 1 kg
3) Artykuły mleczne:
- mleko UHT 5 l
4) Artykuły mięsne:
- szynka drobiowa 1,80 kg
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
- filet z makreli w oleju 0,85 kg
5) Cukier:
- cukier biały 4 kg
6) Tłuszcze:
- olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu kwietniu przedstawiają dochody z m-ca marca 2022 r, a w maju z miesiąca kwietnia 2022r).

Więcej informacji pod nr tel. 44 7584016.

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...