Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Data publikacji: 2022-11-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu zaprasza do złożenia oferty ( załącznik nr 1 ) na świadczenie usług schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik odt 40KB)
 2. Klauzula informacyjna (plik docx 17KB)

WNIOSKI O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Data publikacji: 2022-09-22

Wójt Gminy Paradyż informuje, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będą przyjmowane od 21 września 2022 roku w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż, tel. 44 7584016.

Wnioski o wypłatę dodatku można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 20 20 r. poz. 344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /gopsparadyz/Skrytka ESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U.z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł
ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego na które zostanie wypłacony dodatek i adres mail na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Druki wniosku o dodatek dostępne są w siedzibie GOPS, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu Gminy.

Załączniki:

 1. wniosek (plik pdf 793KB)
 2. klauzula informacyjna (plik pdf 128KB)

Dodatek węglowy – można już składać wnioski !

Data publikacji: 2022-08-17

Wójt Gminy Paradyż informuje, że zadania zlecone gminie ustawą z dnia 5 sierpnia 2022r o dodatku węglowym będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego są przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż tel. 44 7584016

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2020 r. poz.344), na adres elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP: /gopsparadyz/Skrytka ESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY

Przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wypełniając wniosek należy zwrócić uwagę na wypełnienie wszystkich wskazanych pól, oraz wpisać numer konta bankowego na które zostanie wypłacony dodatek i adres mail na który będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłacony zostanie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Druki wniosku dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy i GOPS Paradyż.

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 746KB)
 2. klauzula informacyjna (plik pdf 127KB)

Wydajemy skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej

Data publikacji: 2022-04-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu informuje, iż rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej na Podprogram 2021.

Podprogram 2021 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

O pomoc żywnościową w ramach Podprogramu mogą ubiegać się osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2268 ze zm.), których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320 zł dla osoby w rodzinie.

Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg, w tym:

1) Artykuły warzywne i owocowe:
- groszek z marchewką 3,20 kg
- koncentrat pomidorowy 1,12 kg
- powidła śliwkowe 1,50 kg
2) Artykuły skrobiowe:
- makaron jajeczny świderki 4,50 kg
- kasza jęczmienna 1 kg
3) Artykuły mleczne:
- mleko UHT 5 l
4) Artykuły mięsne:
- szynka drobiowa 1,80 kg
- szynka wieprzowa mielona 1,20 kg
- filet z makreli w oleju 0,85 kg
5) Cukier:
- cukier biały 4 kg
6) Tłuszcze:
- olej rzepakowy 4 l

Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem w/w pomocy żywnościowej, prosimy o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka wraz z dokumentami przedstawiającymi miesięczne dochody osoby/rodziny netto (osoby zgłaszające się w m-cu kwietniu przedstawiają dochody z m-ca marca 2022 r, a w maju z miesiąca kwietnia 2022r).

Więcej informacji pod nr tel. 44 7584016.

 

UWAGA ! Odwołanie dyżuru pracowników ZUS w Urzędzie Gminy w Paradyżu w dniu 17.03.2022r.

Data publikacji: 2022-03-16

Na czwartek 17 marca 2022 r. planowano realizację dyżuru pracownika ZUS w Urzędzie Gminy w Paradyżu w ramach wsparcia klientów w złożeniu wniosków o świadczenia rodzinne (500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz rejestracji profili na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS. Natomiast w związku z intensyfikacją działań instytucji w tym urzędów, w zadania mające na celu wsparcie obywateli Ukrainy, podjęta została decyzja o przesunięciu dyżuru na kwiecień 2022 r.

500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Data publikacji: 2022-03-02

17 marca 2022r (czwartek) w godzinach 9:00-14:00 dyżur pracownika ZUS w Urzędzie Gminy w Paradyżu w ramach wsparcia klientów w złożeniu wniosków o świadczenia rodzinne (500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) oraz rejestracji profili na Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Masz problem  Z A P R A S Z A M Y

231

KOMUNIKAT W SPRAWIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Data publikacji: 2022-02-28

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną na terenie kraju, a także powiatu opoczyńskiego, w tym stopniowym zmniejszaniem obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym, informuję, iż z dniem 1 marca 2022r. zostaje wznowiona forma świadczenia nieodpłatnych porad prawnych osobiście w punkcie.

Osoby korzystające z nieodpłatnych porad prawnych zobowiązane są do zasłaniania ust oraz nosa w czasie trwania porady.

Zapisy na porady telefoniczne odbywają się pod numerem telefonu 44 741 49 08 lub za pośrednictwem e-mail npp@opocznopowiat.pl

Załączniki:

 1. punkty (plik PDF 85KB)

Telefon Wsparcia Dla Seniorów

Data publikacji: 2022-01-12

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi od stycznia do  grudnia 2022 uruchamia Telefon Wsparcia Dla Seniorów w ramach pomocy osobom starszym.

Osoby starsze będą mogły skorzystać ze wsparcia specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.

plakat

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Data publikacji: 2022-01-10

W ZAŁĄCZENIU WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OPOCZYŃSKIEGO

Załączniki:

 1. INFORMACJA (plik pdf 80KB)

DODATEK OSŁONOWY ELEMENT RZĄDOWEJ TARCZY ANTYINFLACYJNEJ – NOWE ŚWIADCZENIE!

Data publikacji: 2022-01-04

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Paradyż informuje, że od 3 stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1.500,00 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Zgodnie  z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 roku wyniósł 3.819 zł,( w przeliczeniu miesięcznym stanowi kwotę 318,25 zł.)

Stan prawny na dzień 05.01.2022 r.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2.100,00 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1.062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150,00 zł lub 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500,00 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 ze zm.).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski  można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od 3 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. :

- osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Paradyżu, ul. Konecka 4 w godzinach pracy ośrodka.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 44 758 40 16 w godzinach pracy urzędu poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:00.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym.

Poniżej wzór wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak wypełnić wniosek.

logo

Załączniki:

 1. wskazówki (plik pdf 161KB)
 2. wniosek (plik docx 63KB)

Ponowne rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2021-12-29

W dniu 29 grudnia 2021 roku Zamawiający - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu z uwagi na wycofanie oferty przez STOWARZYSZENIE CENTRUM POMOCY "PANACEUM" ul. Sucharskiego 87a, 97-500 Radomsko, dokonał ponownego rozstrzygnięcia złożonych ofert o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto na realizację usługi - "Świadczenia usług schronienia dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych z terenu Gminy Paradyż'' w części dotyczącej schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:

 1. rozstrzygnięcie (plik PDF 65KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...