Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu

Wydawanie zaświadczeń o dochodach na potrzeby Programu „Czyste Powietrze”

Data publikacji: 2021-05-11

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Programu „Czyste Powietrze” do  WFOŚiGW, może złożyć do Wójta Gminy Paradyż właściwego do miejsca zamieszkania osoby żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Mieszkańcy Gminy Paradyż wniosek powinni złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Paradyżu w pok. nr 9, ul. Konecka 4, 26-333 Paradyż.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 UoŚR.

Gospodarstwo domowe tworzą:

•    osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
•    osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 UoŚR, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:
 
•    rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe;
•    gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a UoŚR.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

•     imię i nazwisko;
•     numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
•     adres miejsca zamieszkania;
•     adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
( wzór żądania można pobrać w pok. nr 9)

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Logo Programu Czyste PowietrzeZdjęcie Programu Czyste Powietrze

Załączniki:

  1. ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 449KB)